ALTAYTECH ENERJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İnternet sitesi ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, stajyerlerimize, müşterilerimize, müşteri adaylarımıza, tedarikçilerimize, tedarikçi adaylarımıza, katılım gösterdiğimiz veya düzenlediğimiz fuar ve organizasyonların katılımcılarına, iş veya sözleşme ilişkisi kurduğumuz kişiler ile kuruluşların yetkili kişi ve çalışanlarına ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yasal mevzuatlara uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerin alınma ve işlenme usulü ve veri sahiplerinin yasal hakları aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 1. Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. ALTAYTECH Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“ALTAYTECH Enerji”) Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Ayrıca verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır. 2. Kimlik bilgileriniz, görsel kayıtlarınız v.b. kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesinde yer alan iletişim formu, çağrı merkezimiz ve birimlerimiz ile paylaşılan bilgiler, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir. 3. Toplanan kişisel veriler, şirketimiz tarafından Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına uygun bir şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir; • Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi, • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi, • Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, • Müşterilerimizin tercihlerine yönelik tarafımızca veya iş ortaklarımız tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi, • İş birimlerimiz tarafından ürün siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve diğer gerekli tüm süreçlerin yürütülebilmesi, • Çalışanlarımıza ait kişisel veriler bakımından, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, iş ortaklarımızın ve iştiraklerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, • Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması; • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir. 4. Toplanan kişisel veriler, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Çalışanlarımıza ait toplanan kişisel veriler ayrıca Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 5. Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal süreler dikkate alınarak, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları saklıdır. 6. Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” nu doldurup ıslak imzalı suretini “Kızılsaray Mahallesi 76 Sk. Latif Aykut İş Merkezi Altı Sit. No: 16/B Muratpaşa/Antalya” adresindeki şirket merkezimize posta yoluyla veya “info@altaytech.com.tr" adresine elektronik posta yoluyla, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte tarafımıza iletebilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname mevcut olmalıdır. 7. Şirketimize usulüne uygun olarak iletilen talepler Kanunun 13. maddesi gereğince en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya verilen cevabın ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

ALTAYTECH ENERJİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALTAYTECH ENERJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Şirketimize gelen ziyaretçiler için danışmada tutulan “ZİYARETÇİ FORMU” mevcuttur. Bu formda ziyaretçilerimize ait kişisel veri olarak yalnızca Ad – Soyad ve Firma-Ünvan bilgileri şirketimizce işlenmekte olup bu formlar günlük olarak “Danışma” biriminde saklanmak üzere tutulur. Bu formların ve formda yer alan kişisel verilerin saklanma süresi 1 yıldır. Ayrıca hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme bölü-mü, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam … adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik ve Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Buna ilişkin ayrı bir aydınlatma metni şirketimizce hazırlanmış ve şirketimizin girişine asılmıştır. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenleyen Kanunun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” nu doldurarak ıslak imzalı suretini “Kızılsaray Mah. 76 Sok. Latif Aykut İş Merkezi Altı No:16/B Muratpaşa/Antalya” adresindeki şirket merkezimize posta yoluyla ya da info@altaytech.com.tr adresine elektronik posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

ALTAYTECH ENERJİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALTAYTECH ENERJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Şirketimize gelen ziyaretçiler için danışmada tutulan “ZİYARETÇİ FORMU” mevcuttur. Bu formda ziyaretçilerimize ait kişisel veri olarak yalnızca Ad – Soyad ve Firma-Ünvan bilgileri şirketimizce işlenmekte olup bu formlar günlük olarak “Danışma” biriminde saklanmak üzere tutulur. Bu formların ve formda yer alan kişisel verilerin saklanma süresi 1 yıldır. Ayrıca hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme bölü-mü, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam … adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik ve Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Buna ilişkin ayrı bir aydınlatma metni şirketimizce hazırlanmış ve şirketimizin girişine asılmıştır. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenleyen Kanunun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” nu doldurarak ıslak imzalı suretini “Kızılsaray Mah. 76 Sok. Latif Aykut İş Merkezi Altı No:16/B Muratpaşa/Antalya” adresindeki şirket merkezimize posta yoluyla ya da info@altaytech.com.tr adresine elektronik posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ POLİTİKASI
İşbu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanmış olup, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi konusunda şirketimiz bünyesindeki birimlerin uygulaması gereken esasları barındırmaktadır. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. ALTAYTECH Enerji, veri sorumlusu sıfatıyla topladığı kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle yükümlüdür. A. ALTAYTECH ENERJİ’NİN BAŞVURDUĞU SİLME YÖNTEMLERİ • Kullanılan Bulut Çözümleriyle Toplanan Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek silinir. • Kâğıt Ortamında Toplanan Veriler : Silme işlemi, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır. • Merkezi Sunucuda Yer Alan Dosyalardaki Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek ya da ilgili kişinin erişim hakkının engellenmesi yoluyla silinir. • Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler : Uygun yazılımlar kullanılarak silinmeli ya da şifreli olarak saklanmalıdır. • Veri Tabanlarında Bulunan Veriler : Kalıcı olarak silme komutu verilerek ve ilgili kullanıcının erişim hakkının ortadan kaldırıldığına emin olunarak silme işlemi gerçekleştirilir. B. ALTAYTECH ENERJİ’NİN BAŞVURDUĞU YOK ETME YÖNTEMLERİ CD, DVD, Hard Disk vb. araçlarda bulunan kişisel verilerin yok edilmesinde, üzerine yazma veya fiziksel olarak yok etme (kırma, parçalama vb.) yöntemleri kullanılır. Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler ise kâğıdın imhası veya verilerin anlaşılamayacak hale gelecek şekilde kırpılması suretiyle yok edilir. ALTAYTECH ENERJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. .


Çalışılan Bankalar ; Vakıfbank , Türkiye İş bankası , Finansbank